تاثیر سیستم تلفن ویپ در بهبود ارتباط واحدهای شهرک صنعتی (قسمت اول)